Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Засульська громада» (код ЄДРПОУ: 13955798) був реорганізований і увійшов до складу Лубенської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
A A A K K K
для людей із порушенням зору
Засульська сільська рада - об'єднана територіальна громада
припинила діяльність, увійшла до складу Лубенської громади

Положення про порядок регуляторної діяльності

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення 33 сесії Засульської
сільської ради 7 скликання
від 07.11.2017

Положення про порядок здійснення
Засульською сільською радою Лубенського району Полтавської області
державної регуляторної політики

1.Загальні положення

1.1. Положення про порядок здійснення Засульською сільською радою Лубенського району Полтавської області (далі – сільська рада) державної регуляторної політики (далі – Положення) розроблено з метою реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної політики, встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності.

1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», Регламенту роботи Засульської сільської  ради Лубенського району Полтавської області.

1.3. Положення регулює процеси підготовки проектів регуляторних актів, прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та звітування про здійснення державної регуляторної політики.

1.4. Відповідальною постійною комісією по здійсненню сільською радою державної регуляторної політики є постійна комісія сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, підприємництва, транспорту, зв’язку, сфери послуг та регуляторної політики (далі – відповідальна постійна комісія).

1.5. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому значенні:

  • регуляторний акт – це прийнятий сільською радою нормативно-правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані  на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних  відносин між сільською радою та суб'єктами господарювання;
  • прийнятий сільською радою інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та щодо невизначеного кола осіб і  який  або  окремі  положення  якого   спрямовані на правове регулювання господарських  відносин, а також  адміністративних відносин між сільською радою та  суб'єктами  господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом;
  • аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

2.Підготовка проектів регуляторних актів

2.1. Підготовка проектів регуляторних актів передбачає:

2.1.1. планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів;

2.1.2. розроблення проектів регуляторних актів;

2.1.3. підготовка аналізу регуляторного впливу;

2.1.4. оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного впливу з метою одержання зауважень і пропозицій;

2.1.5. проведення обговорення проекту регуляторного акта;

2.1.6. розгляд проектів регуляторних актів.

2.2. Планування діяльності сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів

2.2.1. Сільська рада затверджує плани діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня поточного року.

2.2.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів.

2.2.3. Затверджений план сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів, а також відповідні зміни до нього, оприлюднюються не пізніше як у десятиденний строк після їх затвердження шляхом розміщення на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет або (за можливості) – в районній газеті «Лубенщина».

2.3. Розроблення проектів регуляторних актів

2.3.1. Розробником проектів регуляторних актів можуть бути депутати сільської ради, голова, виконавчий комітету сільської ради, або його структурні підрозділи, постійні комісії сільської ради, особа чи група осіб, що уповноважені розроблювати проекти регуляторних актів.

2.4. Підготовка аналізу регуляторного впливу

2.4.1. Підготовка аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

2.4.2. У разі внесення на розгляд сільської ради проекту регуляторного акта без АРВ відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

2.4.3. За мотивованим  поданням  депутата  ради,  постійної  комісії ради,  голови сільської ради  відповідальна  постійна комісія  може  прийняти  рішення  про  забезпечення  підготовки  в порядку, встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  експертного  висновку  щодо  регуляторного впливу проекту регуляторного  акта,  внесеного  цим  депутатом  ради,  постійною комісією  ради,  головою сільської ради.  У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується,  а  експертний  висновок щодо  регуляторного  впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.5. Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ з метою одержання зауважень і пропозицій.

2.5.1. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд сільської ради.

2.5.2. За рішенням відповідальної постійної комісії:

2.5.2.1. оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сільської ради;

2.5.2.2. можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сільської ради.

2.5.3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект регуляторного акта та відповідний АРВ оприлюднюється в порядку та строки, встановлені ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом розміщення на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет або (за можливості) – в районній газеті «Лубенщина».

2.5.4. Витрати, пов’язані з оприлюдненням проекту регуляторного акта та АРВ, фінансуються за рахунок розробника проекту регуляторного акта.

2.6. Проведення обговорення проекту регуляторного акта

2.6.1. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сільської ради, та відповідного АРВ надаються фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього проекту та постійній комісії сільської ради, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта (далі – профільна постійна комісія).

2.6.2. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та відповідного АРВ, одержані протягом встановленого ч. 6 ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» строку, підлягають обов’язковому розгляду розробником цього проекту. За  результатами цього розгляду розробник проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє.

2.7. Розгляд проектів регуляторних актів

2.7.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд сільської ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

2.7.2. Відповідальна постійна    комісія    забезпечує    підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу подається до уповноваженого органу для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого органу).

2.7.3. На підставі     аналізу     регуляторного     впливу,    яким супроводжувався проект регуляторного акта  при  його  внесенні  на розгляд сесії відповідної ради,  а також експертного висновку щодо регуляторного  впливу  цього  проекту та пропозицій уповноваженого органу  відповідальна  постійна  комісія  готує  свої висновки про відповідність  проекту  регуляторного  акта  вимогам статей 4 та 8  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».  У  випадках,  визначених частиною другою статті 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  такі  висновки  готуються  на підставі експертного висновку  щодо  регуляторного  впливу та пропозицій уповноваженого органу.

2.7.4. Висновки   відповідальної  постійної  комісії  та  пропозиції уповноваженого   органу  передаються  для  вивчення  до  постійної комісії,  до  сфери  відання  якої належить супроводження розгляду проекту  регуляторного  акта  у  відповідній  раді (головна постійна   комісія),  за  винятком  випадків,  коли  відповідальна постійна комісія є головною постійною комісією.

2.7.5. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного   акта   голова   відповідальної  постійної  комісії доповідає  висновки  цієї  постійної  комісії  про   відповідність проекту  регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також  пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування.

3. Прийняття регуляторного акта.

3.1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку, встановленому Регламентом роботи Засульської сільської ради  Лубенського району Полтавської області для прийняття рішень сільської ради.

4. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів.

4.1. Прийняті сільською радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються в порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

5. Відстеження результативності регуляторних актів та їх перегляд.

5.1. Відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих сільською радою, здійснюється розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

5.2. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному сайті Засульської сільської ради Лубенського району Полтавської  області або (за можливості) на сторінках районної газети «Лубенщина».

5.3. Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого сільською радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до профільної постійної комісії.

5.4. Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого сільською радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає розробник проекту цього регуляторного акта.

6. Оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності

6.1. Сільська рада інформацію про здійснення регуляторної діяльності розміщує на офіційному сайті сільської ради або (за можливості) публікує в газеті «Лубенщина».

7. Звітування про здійснення державної регуляторної політики.

7.1. Сільська рада заслуховує щорічний звіт голови сільської ради про здійснення державної регуляторної політики.

7.2. Відповідальна постійна комісія попередньо розглядає питання щодо звіту голови сільської ради про здійснення державної регуляторної політики.

7.3. Щорічний звіт голови сільської ради оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради або (за можливості) публікується в газеті «Лубенщина»


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано